De Oudervereniging

De Oudervereniging:

- Vertegenwoordigt alle ouders/verzorgers van Vossius-leerlingen. Zij houdt contact met de schoolleiding over alle mogelijke zaken die voor de leerlingen en hun ouders/verzorgers van belang zijn. Daartoe vergadert het bestuur regelmatig met de rector. Het bestuur fungeert als podium in de contacten tussen ouders en de school. De oudervereniging wil bijdragen aan een goed schoolklimaat zodat onze kinderen een succesvolle en fijne schooltijd hebben.

- Ondersteunt (ook financieel) de schoolleiding bij allerlei (buitenschoolse) activiteiten en nieuwe initiatieven. We helpen jaarlijks bij voorlichtingsmomenten (Open Dagen, aanwezigheid brugklasavond, assistentie bij diploma-uitreiking). De Oudervereniging organiseert jaarlijks het Orkestival in het Concertgebouw. Aan ouders wordt gevraagd om bij deze activiteiten te assisteren. Mede door uw bijdragen kunnen al deze manifestaties en activiteiten plaatsvinden.

- Beheert de contributiebijdragen van de ouders die lid zijn van de OV. Jaarlijks wordt op de Algemene ledenvergadering de hoogte van de vrijwillige bijdrage aan dit fonds vastgesteld. Dit jaar is dat € 5,-.
Vanuit dit fonds wordt bijvoorbeeld ondersteuning aan culturele activiteiten op school gegeven. Zo zijn er bijvoorbeeld nieuwe draadloze microfoons gekocht die o.a. tijdens het Café Chantant goede diensten bewijzen.

- Heeft een afgevaardigde in de medezeggenschapsraad van het Vossius.

-Levert haar bijdrage aan het in stand houden en bevorderen van het zelfstandig gymnasiaal onderwijs aan het Vossius Gymnasium. De OV is daarom lid van de Landelijke Ouderraad Zelfstandige Gymnasia (LOZG; www.lozg.nl). Namens de OV is Carola Hageman lid van het bestuur van de LOZG.

-Organiseert ieder jaar in november de algemene ledenvergadering waar alle ouders welkom zijn. Op die avond nodigen we ook een externe spreker uit om u te informeren over een actueel onderwerp. De afgelopen jaren waren onder anderen Leo Prick (onrust in de klas) en Eveline Crone (puberbrein) onze gast.

U kunt contact opnemen met de voorzitter van de oudervereniging, mevrouw Lieke van der Voort, via oudervereniging@vossius.nl.